اهداف طرح:

فاز ۱: دستیابی به فروش

فاز۲: یکپارچه سازی شهر

موقعیت جغرافیایی طرح:

شهرستان میبد و اردکان از استان یزد

پیمانکار اصلی:

گروه سرویس پورتال در پروژه تین

فعالیت های اجرایی طرح:

به زودی تکمیل می شود

– به زودی تکمیل می شود

– به زودی تکمیل می شود

زمانهای کلیدی طرح:

تاریخ اجرای طرح :

ارسال نظر